ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 18ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏10 ނޮވެންބަރު 2021 ، ބުދަ،     ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

3.1 މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS69/L/2021/67 ސިޓީން އެދިލައްވާފައިވާ ފަދައިން، 2021 ނޮވެންބަރު 27 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މިލަންދޫ  ސްކޫލު ގްރޭޑް 5 ގެ ދަރިވަރުން ކަނޑިތީމަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް މިއިދާރާގެ ލާންޗު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

3.2 އަތޮޅުތެރޭގެ ކޮވިޑް 19ގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 17ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏08 ނޮވެންބަރު 2021