ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެސް.ޖީ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭ-2021/23


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2021/23

  • ހުށަހެޅުން: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 188-POD/227/2021/6 (26 އޮކްޓޫބަރު 2021) ސިޓީން  އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ށ.ފުނަދޫ ހެޕީރޯޒް މުޙައްމަދު ނާފިޢު، އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމާމެދު އެކޮމިޝަނަށް ދޭނެ ލަފަޔަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅުއްވި:  ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  • ތާޢީދުކުރެއްވި: އަޙްމަދު ރައިސަމް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް

މި ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް ހޮވިފައިވާ 2 ފަރާތް ވަނީ އެކި ސަބަބާއެކު އައްޔަނު ނުކުރުމަށް ނިންމާފައި ކަމަށް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 188-POD/227/2021/6 (26 އޮކްޓޫބަރު 2021) ސިޓިން އެނގޭ ހިނދު، މި ކައުންސިލަށް އައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތަކީ އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަމުގައި ހެދުމަށް، އަލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމަށްޓަކައި، މިހާރު 3ވަނަ އަށް ހޮވިފައިވާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާފިޢު، ހެޕީރޯޒް/ށ.ފުނަދޫ އެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޝަނަށް މަޝްވަރާ ދެންނެވުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 އޮކްޓޫބަރު 31ވަނަ  ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 17ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

31 އޮކްޓޫބަރު 2021