ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން 2021/22


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: (N)227-2021/22

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ “ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށްގެންދާގެ ގޮތުގެ އުޞޫލު”   އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 އޮކްޓޫބަރު 27ވަނަ  ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 16ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

27 އޮކްޓޫބަރު 2021