ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 15ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏13 އޮކްޓޯބަރ 2021 ، ބުދަ،    ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން

3.1 ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ފުނަފަތި ފާމަސީން ދޫކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

4.1 – ހުށަހަޅުއްވި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

– ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމުން ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 14ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏    11 އޮކްޓޯބަރު 2021