ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 14ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏05 އޮކްޓޯބަރ 2021 ، އަންގާރަ،   ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • 34ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ށ.އަތޮޅު ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މޮނިޓަރިންގ ދަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން
  • ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލެވޭ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

(ހ) ޑްރަގާ އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއަށް ޒުވާނުން ވަނުން ހުއްޓުވުމާއި، ފަރުވާދިނުން

(ށ) ޢާއްމު ޞިއްޙަތަށް ހޭލުންތެރިކޮށް ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން

(ނ) ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިކުރުން

(ރ) ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަދުކުރުން.

(ބ) އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

(ޅ) ޘަޤާފަތާއި، ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން.

(ކ) އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް ކުރިއެރުވުން

(އ) އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ އެކި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުން

 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 13ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏      03 އޮކްޓޯބަރު 2021