މުއައްޒަފުންގެ ޔުނީފޯމަށް ބޭނުންވާ ޓީޝާޓާއި، ޝޯލް އަދި ފޮތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން


staff Uniform iulaan