ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 13ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏30 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ، ބުރާސްފަތި،    ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • “ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ފުށުއަރާ ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދުތައް އެ ޤާނޫނާ އެއްކީލިކުރުމަށް އެ ޤާނޫނާ ފުށުއަރާ އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލެވޭ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ތިރީގައިވާ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

(ހ) އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުން.

(ށ) އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

(ނ) ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމު

(ރ) ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި، ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން

(ބ) މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތަމްރީނު

(ޅ) ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލުއިފަސޭހަކުރުން

 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 12ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏27 ސެޕްޓެންބަރު 2021