ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 12ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏23 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ، ބުރާސްފަތި    ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • “ޤާނޫނު ނަންބަރު 2006/3 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް” އާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
  • ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލެވޭ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ތިރީގައިވާ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

(ހ) އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން.

(ށ) ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

(ނ) ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކުރުން

 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 11ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏21 ސެޕްޓެންބަރު 2021