ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2022ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން- 2021/18


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2021/18

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2022ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2022ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލަށް  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 އޯގަސްޓް 23ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 9ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

23 އޯގަސްޓް 2021

 

 

  • ނިންމުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުދެއްވި ގޮތް:

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ 

މެމްބަރުންގެ

ޢަދަދު

ޙާޒިރުވި

ޢަދަދު

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓްދެއްވި ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓްދެއްވި ވޯޓްގައި

ބައިވެރިވި

ވަކިގޮތަކަށް

ވޯޓް ނުދެއްވާ

ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
15 15 14 15 1 8