ހޫނުމޫސުމުގައި ”ށ“ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބޯފެނަށް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަން ފޯމް އަދި ޖަދުވަލުތައް


iulaan 2