މާލީއެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން – 2021/17


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2021/17

  • ހުށަހެޅުން: މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށާއި، ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ 5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ކޮމެޓީގައި ތިރީގައި އެވާ ބޭފުޅުން ހިމަނަން ފެނެއެވެ.

  • މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
  • އަޙްމަދު ރައިޝަމް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް (ށ.ކަނޑިތީމު ދާއިރާ)
  • ޢަބްދުﷲ ޢާތިފް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރ (ށ.މިލަންދޫ ދާއިރާ)
  • މުޙައްމަދު ސިނާން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރ (ށ.ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ)
  • އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރ (ށ.ފުނަދޫ ދާއިރާ)
  • ކައުންސިލްގެ އެ ދާއިރާގެ 3 މުވައްޒަފުން (ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް/ ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅުން)

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖުލައި 07ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 5ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

07 ޖުލައި 2021