ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏07 ޖުލައި  2021 ، ބުދަ    ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒުކުރާނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ދާއިރާތަށް ކަނޑައެޅުން.
  • މާލީއެހީދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ 5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  • ހުށަހަޅުއްވާފަރާތް: މުޙައްމަދު މުސްތަރުޝިދު ށ.ނަރުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ

ހުށަހެޅުން:  އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުން (ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާއިރު 100% ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅަނީ ށ.އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގެ ތަޢުލީމީ އަދި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ފަންނީ އެކި ތަޖުރިބާހުރި ބޭފުޅުންނަށް)

 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏05‏ ޖުލައި‏ 2021