ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏29‏ ޖޫން‏ 2021 ، އަންގާރަ    ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ވިޔަވަތި ލޯންޗްގެ މަރާމާތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • މާލީ އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • މަސައްކަތު ތާވަލް މުރާޖައާ ކުރުން.

 

 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 2. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏27‏ ޖޫން‏ 2021