މަސައްކަތު ތާވަލު 2021 ފާސްކުރުން- 2021/16


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2021/16

 

  • ހުށަހެޅުން: މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

“މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ގެންނަވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 29ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

29 ޖޫން 2021