މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2021/15


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2021/15

  • ހުށަހެޅުން: މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

“2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށާއި، ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު” އަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 29ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

29 ޖޫން 2021