ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުން- 2021/14


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2021/14

  • ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ވިޔަވަތި ލާންޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ދިރާސާއެއް ހެދުމަށާއި، ދިރާސާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 29ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

29 ޖޫން 2021