ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން- 2021/11


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2021/11

  • ހުށަހެޅުން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސަރކިއުލަރ ނޯޓް ނަންބަރ: 188-POD/CIR/2021/65 އެކު އާއްމުކޮށްފައިވާ ” އަތޮޅު އަދި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (20 މެއި 2021 ) އަށް ރިޔާޔަތްކޮށް  އިދާރާއިން އެކުލަވާލައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޑްރާފްޓް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮނިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށާއި، އެލްޖީއޭ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 3ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

20 ޖޫން 2021