ބޭންކް ޤަރާރު ފާސްކުރުން-2021/11


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރ: 2021/11

  • ހުށަހެޅުން: ބޭންކް ޤަރާރު ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

4ވަނަ ދައުރަށް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުން ހިންގާ މުޢާމަލާތްތުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިދާރާއިން  ހުށައަޅާފައިވާ ތިރީގައިމިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުއްދަދިނުމަށް ނިންމަމެވެ.

  1. ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝިޔާމް
  2. ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް އަހުމަދު ރައިސަމް
  3. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ހަމީދު
  4. ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާހީމް

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 3ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

‏20‏ ޖޫން‏ 2021