ނާއިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން2020/10


ނަންބަރ: 2021/10

ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުން

 

  • ހުށަހެޅުން: މިމަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަދައުރަށް ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް: ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2010/7 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ  މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އިންޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެން މެންބަރ އަޙްމަދު ރައިސަމް (ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް) މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ. 

20 ޖޫން 2021