ޓްރާންސް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު


transport khidhumaiydhinumuge khaahsa usool 01