ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏30‏ މެއި‏ 2021 ، އާދިއްތަ     ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށު ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު” އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • ށ.އަތޮޅު ކޮވިޑް 19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 2. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏27‏ މެއި‏ 2021