ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތާރީޚު: 17 މޭ 2021

ގަޑި: 21:30

 

އެޖެންޑާ

  1. ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ – ކައުންސިލުގެ 3 އަހަރުގެ ދައުރު ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ބަޔާން ޖަލްސާއަށް އިއްވުން
  • އެކްޓިން އެސް.ޖީ މުޙައްމަދު ޙަމީދު
  1. ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް މެމްބަރުންނާ މުޚާތަބުކުރެއްވުން.
  • ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމް

_______________

17 މޭ 2021