ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 191ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތުތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏18 އޭޕްރީލް 2021 ، އާދިއްތަ     ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ށ.އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އީ-ގަވަރމެންޓް ނެޓްވޯކާ ގުޅުމަށްޓަކައި އައި.ޓީ ބޭފުޅުން ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯންޗުގައި (ތެލަށް ބިލުކުރާގޮތަށް) ދަތުރުތައް ހަމަޖައްސައިދެއްވުން އެދި ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އެދިލައްވާފައިވާތީ، މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  2. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 190ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏15‏ އޭޕްރިލް‏ 2021