ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކޮށް ނެގުނު ތަކެތި ނީލަންކިއުމާބެހޭ- 2021/08


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2021/08

  • ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރިއިރު ނެގުނު ތަކެތި ނީލަންކިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން         – ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރިއިރު ނެގުނު ތަކެތި ކައުންސިލަށް އެންމެ ނަފާހުރި ގޮތަކަށް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ނީލަންކިޔައި ދޫކޮށްލުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 މާރިޗު 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 190ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

24 މާރިޗު 2021