އަތޮޅުވެހި އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަން ފޯމް އަދި ޖަދުވަލުތައް(2021)


Atoll Vehi Furniture – Bid documents 2021