ބިޑްކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން – 2021/07


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2021/07

  • ހުށަހެޅުން: ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.13ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން 21 މާރިޗު 2018ގައި މިއިދާރާއިން އެކުލަވާލެވުނު ބިޑްކޮމެޓީގެ މުއްދަތު މި ހިނގާ މާރިޗު މަހުގެ 31 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، އަލުން ބިޑްކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ކުރީގެ ބިޑް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މި ކައުންސިލްގެ 3 މުވައްޒަފުންނާއި، އިތުރު ދެ މުއައްސަސާއިން ހުށަހަޅާ ދެ ނަމެއް  އައު ބިޑްކޮމެޓީގައި ހިމަނައި، ބިޑްކޮމެޓީ ފާސްކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 މާރިޗު 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 189ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

17 މާރިޗު 2021