ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 189ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏17‏ މާރިޗު 2021 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.13ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން 21 މާރިޗު 2018ގައި މި އިދާރާއިން އެކުލަވާލެވުނު ބިޑްކޮމެޓީގެ މުއްދަތު މި ހިނގާ މާރިޗު މަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، އަލުން ބިޑް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  2. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 188ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏15‏ މާރިޗު 2021