ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުަގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން- 2021/03


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2021/03

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް  ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޑިސެންބަރު 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 182ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

13 ޖަނަވަރީ 2021