ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން- 2021/02


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2021/02

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 2020ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން 2020ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޑިސެންބަރު 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 182ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

13 ޖަނަވަރީ 2021