ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 184ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏26‏ ޖަނަވަރީ‏ 2021 ، އަންގާރަ،  ހެނދުނު 8:30

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ބޭނުމަށް ކުރާ ދޯންޗު ދަތުރުތައް 02 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ކައުންސިލުގެ ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުން އެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާނެ ރޭޓްތަކެއް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  2. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 183 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏24‏ ޖަނަވަރީ‏ 2021