ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 178ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏23 ޑިސެންބަރު 2020 ، ބުދަ   ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 4ވަނަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާތީ، ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭނަމަ އެ ބަދަލެއް ގެނައުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، އޮފީހާއި، ގުދަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.

 

 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 2. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 177 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏21 ޑިސެންބަރު 2020