ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ – 41/2020


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2020/41

  • ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު           – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކޮށްދިނުމަށް އޮތޮރައިޒް ޔަމަހާ ސަރވިސް ސެންޓަރ/ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އިން އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު -/6،000 ރ. (ހަހާސްރުފިޔާ) ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ ފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ  މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ޑިސެންބަރު 9 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 176ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

09 ޑިސެންބަރު 2020