ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމާބެހޭ- 40/2020


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2020/40

  • ހުށަހެޅުން: ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ އާޠިޔާ ޔޫސުފްގެ ކޮންޓެކްޓް މުއްދަތު 24 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި ހަމަވާތީ، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަންރިސޯސް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު            – ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު

ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށް  1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮންޓެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ޑިސެންބަރު 2 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 175ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

02 ޑިސެންބަރު 2020