ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފުގެ ޗުއްޓީ 6 ދުވަސް ހަމަޖެއްސުން – 36/2020


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2020/36

  • ހުށަހެޅުން: ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފަށް 28ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފަށް 28 އޮކްޓޫބަރު 2020 އިން ފެށިގެން 6 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް  ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 އޮކްޓޫބަރު 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 169ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

27 އޮކްޓޫބަރު 2020