ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 176ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏09 ޑިސެންބަރު 2020 ، ބުދަ   ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ވިޔަވަތި ލާންޗު އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރުމަށާއި،އަހަރީ ހިސާބުތައް ނިންމުމަށާއި، ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ބޭނުންވާނެތީ، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އާއި، މި ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ދެމުންގެންދާ އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ ލައިސަންސް އަލަށް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 2. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 175 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏06 ޑިސެންބަރު 2020