ފިނޭންސް ގެ ބްލޮކްގްރާންޓާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒްކޮށް ފާސްކުރުން- 2020/32


ނަންބަރު: 2020/32

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިއަހަރުގެ ބްލޮކް ގްރާންޓާ އެއްގޮތަށް މި ކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިއަހަރުގެ ބްލޮކް ގްރާންޓާ އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒުކުރުމަށް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި، އިދާރީ އިސްވެރިންނާއި، ކައުންސިލް ހިމެނޭގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކުރެވި ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް 2020ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިވައިޒްޑް ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 އޮކްޓޫބަރު 06 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 165ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

06 އޮކްޓޫބަރު 2020