މޮނިޓަރިންގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާބެހޭ- 2020/30


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2020/30

  • ހުށަހެޅުން: 2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި އަދި ޚާއްޞަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވޭ ސިޓީއާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

2019ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި އަދި ޚާއްޞަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވުމަށް ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާ 12 ސިޓީއާމެދު ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާދެވިފައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ސެޕްޓެންބަރު 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 162ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

15 ސެޕްޓެންބަރު 2020