އަތޮޅުވެހި އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށައެޅުނު ސުވާލާއި ޖަވާބު


Furniture Supply Project2 Q&A