ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 164ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏29 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ، އަންގާރަ،   ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ކޯވިޑް- 19 ގެ ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި، އެމް.އެން.ޑީ. އެފްގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗު ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  4. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  5. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 163ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏27 ސެޕްޓެންބަރު 2020