މައުލޫމާތު ކަރުދާސް – އަތޮޅުވެހި އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް


Bid documents-Atoll Vehi Furniture 2