ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 163ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏22 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ، އަންގާރަ،   ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި، ބިމުގެކުލި ކަނޑައެޅުމުގައި އެލް.ޖީ.އޭގެ ނަންބަރު 221-CCS/2020/242 ސިޓީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  4. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  5. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 162ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  6. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތައް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏20 ސެޕްޓެންބަރު 2020