ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2021ވަނަ އަހަރުަގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން- 2020/29


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2020/29-227(N)

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު،  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 އޮގަސްޓު 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 159ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

‏27 އޮގަސްޓު 2020