ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން- 2020/28


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2020/28-227(N)

  • ހުށަހެޅުން: ކޮވިޑް-19 ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވާތީ، މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

ކޮވިޑް-19 ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވާތީ، ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި ރިވިއުކޮށް  ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ޑްރާފްޓަށް ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 އޮގަސްޓު 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 157ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

‏18 އޮގަސްޓު 2020