ށ.އަތޮޅު ފެރީ ރޫޓްތަކަށް ގެންނަ އެދޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ކަރުދާސް ފާސްކުރުން- 27/2020


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނަންބަރު: 2020/17-227(N)

  • ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުގެ ފެރީ ރޫޓްތަކަށް ގެންނަން އެދޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

ށ.އަތޮޅު ފެރީ ރޫޓުތަކަށް ގެންނަން އެދޭ ބަދަލު ކަރުދާހަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ދެއްވާފައިވާ ލަފާޔާއެކު އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް، އެ ކަރުދާސް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ފޮނުވުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 އޮގަސްޓު 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 157ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

18 އޮގަސްޓު 2020