ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން -25/2020


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު:2020/25-227(N)

  • ހުށަހެޅުން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން 16 ޖުލައި 2020 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ޖުލައި 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 154ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

19 ޖުލައި 2020