ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވުމާބެހޭ- 2020/24


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/24

  • ހުށަހެޅުން: 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ޖުލައި 14 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 153ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

14 ޖުލައި 2020