ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާން ފާސްކުރުން-2020/22


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/22-227(N)

  • ހުށަހެޅުން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
  • ނިމުނުގޮތް:

– ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2020/5 ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (04/221/2020/އ) (16 ޖޫން 2020) ގެ (18) ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ، ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުވަހަކީ “އަންގާރަ” ދުވަސް ކަމުގައި ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ޖުލައި 06 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 152ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

06 ޖުލައި 2020