ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޕެޓްރޯލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް


Bid Invitation

https://gazette.gov.mv/iulaan/view/133319