އަތޮޅުވެހި އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަން ފޯމް އަދި ޖަދުވަލުތައް


Atoll Vehi Furniture – Bid documents