ށ.ފަރުކޮޅުން ވެލިނެގުމާއި، ގަސްގަހާއި ރުއްރުކަށް ގެއްލުންދިނުމާއި އަދި މިނޫންވެސް އެސަރަޙައްދުގައި ކުރުން މަނާކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާއާއި ގުޅޭ


(IUL)227-PR-227-2020-8